Người dân sẽ được cấp sổ đỏ online

Chính phủ quy định từ ngày 20/5, các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.


Người dân sẽ được cấp sổ đỏ online

Nội dung trên được nêu trong Nghị định 10 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5.

Theo đó, khoản 7 Điều 1 quy định việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Cụ thể, Chính phủ quy định căn cứ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên môi trường điện tử, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phải có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh, làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định, cơ quan phải gửi thông báo bằng văn bản, qua cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn cho người dân nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công.

Nghị định cũng nêu rõ cơ quan tiếp nhận hoặc giải quyết hồ sơ phải thông báo cho người dân nộp bản chính giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu.

Hình thức này được thực hiện với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Theo zingnews.vn